top of page

Gabriel Hongxiang Wang

Founder & President

Richard Jiantao Li

Executive President

Ryan Yijiang Wu 

Executive President

William Pan

Vice President

Henry Tianyou Men

Vice President

Eric Zhitao Wei

Vice President

Angela Wenjing Zhou

Vice President

Cecilia Yu

Vice President

Amy Huiyi Wang

Vice President

Julia Wu

Vice President

Timothy Minghan Li

Co-leader

Larissa Yuantong Liu

Co-leader

Lucas Yaoguang Shang

Co-leader

Patrick Feng

Co-leader

Richard JiaJie Qi
Honorary President

Emily Wang

Co-leader

Kevin Wu

Co-leader

Amy Si Qing Duan

Co-leader

Joseph Jia Cheng Liu

Co-leader

bottom of page